Chứng chỉ SSL

 • PositiveSSL

  19,167/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (DV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Domain
  • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 5 phút Kích hoạt sau
 • PositiveSSL Multi

  54,167/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (DV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Domain
  • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 5 phút Kích hoạt sau
 • PositiveSSL Wildcard

  168,500/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (DV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • Tên miền chính và các tên miền con Domain
  • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 5 phút Kích hoạt sau
 • EV SSL

  124,917/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (EV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Domain
  • https + ổ khóa + Tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 1 ngày Kích hoạt sau
 • InstantSSL

  49,917/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (OV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • 1 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Domain
  • https + ổ khóa Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 5 phút Kích hoạt sau
 • EV Multi-Domain SSL

  383,250/mo
  Đăng ký
  • Tên miền (EV) Chứng thực
  • Comodo Đơn vị cấp phát
  • 3 (Tên miền chính hoặc Tên miền con) Domain
  • https + ổ khóa + Tên công ty Thanh địa chỉ màu xanh
  • 256-bit Mã hóa lên đến
  • 1 ngày Kích hoạt sau