Giỏ hàng

Máy chủ mang đi

SERVER LT-01
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 v3, 2.5Ghz, 24 Cores CPU
 • 128 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-02
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 v4, 2.40 GHz, 28 Cores CPU
 • 128 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-03
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2696 v4 2.2 GHz, 44 Cores CPU
 • 256 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-04
 • 2 x Intel® Xeon® Gold 61xx 2.5 GHz, 40 Cores CPU
 • 256 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
SERVER LT-05
 • 2 x Intel® Xeon® Platinum 81xx, 48 Cores CPU
 • 256 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
STORAGE SERVER
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680V4, 2.40 GHz, 28 Cores CPU
 • 256 GB RAM DDR4
 • 1 x 2TB NVME + 4 x 16 TB HDD SSD
 • 4 port 1Gb & 2 port 10Gb Network Card
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật