Giỏ hàng

Cloud NVME SSD Pro - FPT

VPS NVME Pro 1 - FPT
 • 1 vCore E5-2696v4 CPU
 • 1 GB RAM RAM
 • 25GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 100 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 2 - FPT
 • 2 vCore E5-2696v4 CPU
 • 2 GB RAM RAM
 • 50GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 200Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 3 - FPT
 • 3 vCore E5-2696v4 CPU
 • 3 GB RAM RAM
 • 50GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 4 - FPT
 • 4 vCore E5-2696v4 CPU
 • 5 GB RAM RAM
 • 80GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 300 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 5 - FPT
 • 6 vCore E5-2696v4 CPU
 • 6 GB RAM RAM
 • 100GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 6 - FPT
 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 10 GB RAM RAM
 • 160GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 400 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 7 - FPT
 • 8 vCore E5-2696v4 CPU
 • 12 GB RAM RAM
 • 250GB Enterprise SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 8 - FPT
 • 12 vCore E5-2696v4 CPU
 • 16 GB RAM RAM
 • 250GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter
VPS NVME Pro 9 - FPT
 • 16 vCore E5-2696v4 CPU
 • 32 GB RAM RAM
 • 320GB NVME SSD SSD
 • Không giới hạn Băng thông
 • 500 Mbps Network
 • 24/7 Support
 • 99.99 Uptime
 • 1 IPv4
 • FPT Datacenter