Thuê chỗ đặt máy chủ

SILVER - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
TITAN - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GOLD - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 700Mbps BW Trong nước
 • 15Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
PLATINUM - FPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 1Gbps BW Trong nước
 • 20Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
BRONZE - VNPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 50Mbps BW Trong nước
 • 4Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
SILVER - VNPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 100Mbps BW Trong nước
 • 6Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GOLD - VNPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 200Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
PLATINUM - VNPT DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps BW Trong nước
 • 15Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
COLO 1 - VIETTEL DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 100Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 300W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
COLO 2 - VIETTEL DATACENTER
 • 2U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 100Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 500W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
COLO 3 - VIETTEL DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 200Mbps BW Trong nước
 • 15Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
COLO 4 - VIETTEL DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps BW Trong nước
 • 20Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GIGA SPACE 1 - CMC DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 100Mbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 100Mbps BW Trong nước
 • 4Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GIGA SPACE 2 - CMC DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 200Mbps BW Trong nước
 • 6Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GIGA SPACE 3 - CMC DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300Mbps BW Trong nước
 • 8Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter
GIGA SPACE 4 - CMC DATACENTER
 • 1U Không gian
 • 1Gbps Ổ cắm mạng
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500Mbps BW Trong nước
 • 10Mbps BW Quốc tế
 • 400W Công suất điện
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • 99.99% Uptime
 • Vietnam Datacenter