Giỏ hàng

Thuê máy chủ giá rẻ

DELL/HP SERVER 1
 • 1 x Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.40 GHz, 12 Core CPU
 • 16 GB + 16GB FREE RAM DDR3
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 2
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2680 v4 2.40 GHz, 14 Cores, 28 Threads CPU
 • 32 GB + 32 GB FREE RAM
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • RAID
 • 200 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 3
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2.5 GHz, 24Cores, 48 Threads CPU
 • 48 GB + 48GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB SSD OR 1 x 900GB NVME Enterprise SSD
 • RAID
 • 300 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 01 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 4
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2680V4 2.40 GHz, 28 Cores, 56 Threads CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM DDR4
 • 1x 480GB SSD Enterprise OR 1 x 900 SSD NVME SSD
 • RAID
 • 300 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 01 FREE IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 5
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2696 V4 2.2 GHz, 44 Cores, 88 Threads CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM DDR4
 • 2 x 480GB SSD Enterprise OR 1 x NVME 1.88TB SSD
 • RAID
 • 300 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 01 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 6
 • 2 x Intel® Xeon® Gold 61xx 40 Cores, 80 Threads CPU
 • 64 GB RAM + 64GB FREE RAM DDR4
 • 2 x 480GB Enterprise OR 1 x NVME 1.88TB SSD
 • RAID
 • 300 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 01 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 7
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2696 V4 2.2 GHz, 44 Cores, 88 Threads CPU
 • 128 GB + 128GB FREE RAM DDR4
 • 2x 480GB Enterprise OR 1 x NVME 1.88TB SSD
 • RAID
 • 400 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 8
 • 2 x Intel® Xeon® Gold 61xx 40 Cores, 80 Threads CPU
 • 128 GB + 128GB FREE RAM DDR4
 • 2x 4800GB SSD Enterprise OR 1 x NVME 1.88TB SSD
 • RAID
 • 400 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 9
 • 2 x Intel® Xeon® Platinum 81xx 48 Cores, 96 Threads CPU
 • 128 GB + 128GB FREE RAM DDR4
 • 2x 480GB SSD Enterprise OR 1 x NVME 1.88TB SSD
 • RAID
 • 400 Mbps Băng thông
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 10Gbps DDos Protection
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật