Giỏ hàng

Thuê máy chủ giá rẻ

DELL/HP SERVER 1

(*) Tặng 16GB RAM Miễn phí

 • 1 x Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.40 GHz, 12 Core, 30MB Cache CPU
 • 16 GB + 16GB FREE RAM DDR3
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 2

(*) Tặng 128GB RAM Miễn phí

 • 02 x Intel® Xeon® E5-2673 v3 2.40 GHz, 12 Core, 30MB Cache CPU
 • 32 GB + 128 GB FREE RAM DDR3
 • 1 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 3

(*) Tặng 80GB RAM Miễn phí

 • 01 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 16 GB + 80GB FREE RAM DDR4
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 4

(*) Tặng 80GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 2 IPv4 FREE

 • 01 x Intel® Xeon® E5-2680V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 16 GB + 80GB FREE RAM DDR4
 • 01 x 480GB SSD SSD
 • 200 Mbps Băng thông
 • 01 + 02 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 5

(*) Tặng 64GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 2 IPv4 FREE

 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB + 1 x 960GB SSD Enterprise
 • 300 Mbps Băng thông
 • 01 + 02 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 6

(*) Tặng 64GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 2 IPv4 FREE

 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 64 GB RAM + 64GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB + 1 x 960 GB SSD Enterprise
 • 300 Mbps Băng thông
 • 01 + 02 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 7

(*) Tặng 160GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 4 IPv4 FREE

 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
 • 96 GB + 160GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB Enterprise + 1 x 2TB NVME SSD
 • 400 Mbps Băng thông
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 8

(*) Tặng 128GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 4 IPv4 FREE

 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 128 GB + 128GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB Enterprise + 1 x 2TB NVME SSD
 • 400 Mbps Băng thông
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon
DELL/HP SERVER 9

(*) Tặng 32GB RAM Miễn phí
(*) Tặng thêm 4 IPv4 FREE

 • 2 x Intel® silver 4210 2.20 GHz, 10 Core, 13.75M Cache CPU
 • 128 GB + 32GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB Enterprise + 1 x 2TB NVME SSD
 • 400 Mbps Băng thông
 • 01 + 04 Free IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
 • SERVERH20 - GIẢM 20% - mã Counpon
 • SERVERH30 - Chu kỳ thanh toán từ 6 tháng - GIẢM 30% - mã Counpon