Thuê máy chủ giá rẻ

DELL/HP SERVER 1
 • 1 x Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache CPU
 • 16 GB + 64GB FREE RAM DDR3
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 100 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 2
 • 02 x Intel® Xeon® E5-2670 v1 2,60 GHz, 8 Core, 20MB Cache CPU
 • 32 GB + 128 GB FREE RAM DDR3
 • 1 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 3
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2678 v3 2,5 GHz, 12 Core, Số luồng 24, 30 MB Cache CPU
 • 16 GB + 80GB FREE RAM DDR4
 • 01 x 480GB Enterprise SSD
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 4
 • 01 x Intel® Xeon® E5-2680V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 16 GB + 80GB FREE RAM DDR4
 • 01 x 480GB SSD SSD
 • 200 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 5
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
 • 64 GB + 64GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB + 1 x 960GB SSD Enterprise
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 6
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 64 GB RAM + 64GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB + 1 x 960 GB SSD Enterprise
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 7
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2678 V3 2,50 GHz, 12 Core, 30 MB Cache CPU
 • 96 GB + 160GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB Enterprise + 1 x 2TB NVME SSD
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
DELL/HP SERVER 8
 • 2 x Intel® Xeon® E5-2680 V4 2,40 GHz, 14 Core, 35 MB Cache CPU
 • 128 GB + 128GB FREE RAM DDR4
 • 1 x 480GB Enterprise + 1 x 2TB NVME SSD
 • 400 Mbps Băng thông trong nước
 • 20 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật