Cloud VPS SSD Pro Windows

 • VPS SSD Pro W1

  From 360,000/TH
  Đăng ký
  • 2 vCore E5-2680v4 CPU
  • 2 GB RAM RAM
  • 40GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W2

  From 460,000/TH
  Đăng ký
  • 3 vCore E5-2680v4 CPU
  • 3 GB RAM RAM
  • 50GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W3

  From 760,000/TH
  Đăng ký
  • 4 vCore E5-2680v4 CPU
  • 4 GB RAM RAM
  • 70GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W4

  From 950,000/TH
  Đăng ký
  • 5 vCore E5-2680v4 CPU
  • 6 GB RAM RAM
  • 100GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 400/10 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W5

  From 1,300,000/TH
  Đăng ký
  • 6 vCore E5-2680v4 CPU
  • 8 GB RAM RAM
  • 120GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W6

  From 1,700,000/TH
  Đăng ký
  • 8 vCore E5-2680v4 CPU
  • 10 GB RAM RAM
  • 160GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 500/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W7

  From 2,250,000/TH
  Đăng ký
  • 8 vCore Gold 511x CPU
  • 12 GB RAM RAM
  • 250GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 1000/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • VPS SSD Pro W8

  From 2,600,000/TH
  Đăng ký
  • 12 vCore Gold 511x CPU
  • 16 GB RAM RAM
  • 250GB Samsung SM843 SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 1000/20 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter