NVME VPS

 • NVME VPS 1

  From 180,000/TH
  Đăng ký
  • 1 Core E5-2680 v4 CPU
  •  1GB DDR4 2400Mhz RAM
  •  20GB NVMe SSD SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200/5 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • NVME VPS 2

  From 360,000/TH
  Đăng ký
  • 2 Core E5-2680 v4 CPU
  •  2GB DDR4 2400Mhz RAM
  •  30GB NVMe SSD SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200/5 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • NVME VPS 3

  From 540,000/TH
  Đăng ký
  • 3 Core E5-2680 v4 CPU
  •  3GB DDR4 2400Mhz RAM
  •   40GB NVMe SSD SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200/5 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter
 • NVME VPS 4

  From 720,000/TH
  Đăng ký
  • 4 Core E5-2680 v4 CPU
  •  4GB DDR4 2400Mhz RAM
  •   50GB NVMe SSD SSD
  • Không giới hạn Băng thông
  • 200/5 Mbps Network
  • 24/7 Support
  • 99.99 Uptime
  • 1 IPv4
  • Vietnam Datacenter