Giỏ hàng

Thuê máy chủ riêng

LT-01
 • 02 x X5675 3.06 Ghz (12 cores) CPU
 • 192 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • 02 x 1TB SATA Hoặc HDD
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 300 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
LT-02
 • 02 x E5-2670 2.6 Ghz (16 cores) CPU
 • 192 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 480GB SSD Enterprise SSD
 • 02 x 1TB SATA Hoặc HDD
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
LT-03
 • 02 x E5-2670 2.6 Ghz (16 cores) CPU
 • 192 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • 02 x 1TB SATA Hoặc HDD
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật
LT-04
 • 02 x E5-2683 2.0Ghz (28 cores) CPU
 • 192 GB RAM ECC RAM
 • 02 x 960GB Enterprise SSD
 • 02 x 1TB SATA Hoặc HDD
 • Unlimited Dữ liệu truyền
 • 500 Mbps Băng thông trong nước
 • 10 Mbps Băng thông quốc tế
 • 01 IPv4
 • 99.99 % Uptime
 • 24/7 Hỗ trợ kỹ thuật